სატვირთო ტერმინალის მომსახურების ტარიფები – 2021 წლის 15 იანვრიდან

  • ყველა ტარიფი მოყვანილია ლარში. ექსპორტი/იმპორტი/ტრანზიტი

ტარიფები

1. საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურება:

გასაგზავნი/ჩამოსული/ტრანზიტული ტვირთი/ფოსტის მომსახურება თვითმფრინავთან, დოკუმენტაციის კონტროლი:

– 50 კგ-მდე – 12.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე  – 0.24

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

3. სატვირთო–სატერმინალო მომსახურება:

3.1. საჰაერო ხომალდით ან ა/მანქანით გასაგზავნი/ჩამოსული/ტრანზიტული ტვირთის/ფოსტის მომსახურება მიღება – გაცემისას:

– 50 კგ-მდე – 14.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.28

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

3.2. საჰაერო ხომალდით გასაგზავნი/ტრანზიტული ტვირთის/ფოსტის მიღება დაჩქარებული წესით:

– 50 კგ-მდე  – 2.00

– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.04

შენიშვნა: გათვალისწინებული მომსახურება ემატება 3.1 პუნქტს

4. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

– 50 კგ-მდე  – 20.00

– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.40

შენიშვნა: მიმღების მიერ ტერმინალიდან ხელბარგის მიღების შემთხვევაშიგაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 3.1; 11.1; 17.3 პუნქტები.

5. ძვირფასი ტვირთის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

(ბანკების მიერ ბრონირებული მანქანებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში)

– 50 კგ-მდე – 25.00

– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.50

შენიშვნა: გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 1; 3; 17.3 პუნქტები.

6. საფოსტო გზავნილების მომსახურება:

საფოსტო გადამზიდის მიერ ტემინალში განლაგებული საბაჟო ექსპერტიზის განყოფილებაში ამანათების / გზავნილების წარდგენისას:

– 50 კგ-მდე – 7.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.14

7. სასაწყობე ოპერაცია:

საბაჟო საწყობში სათანადო საბაჟო დეკლარაციით დასაწყობებული ტვირთის/ხელბარგის მომსახურება:

– 50 კგ-მდე – 7.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.14

შენიშვნა: გამოიყენება დასაწყობებული ტვირთის ან მისი ნაწილის საყობიდან გატანისას.

8. შენახვა:

*) – ტვირთის შენახვის პირველ დღედ ითვლება ტვირთის მიღების დღე.

**) – ტვირთის მიღების დღედ ითვლება ჩამოსვლის ან გასაგზავნადშემოტანის დღე.

8.1. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული ან ტრანზიტული ტვირთის/ფოსტის დროებითი შენახვა:

1) პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 0.50
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე –0.01

2) მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 4.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.08

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.2. საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთის შენახვა:

– პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

– 50 კგ-მდე – 3.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.06

შენიშვნა: ა) 50 კგ-მდე შენახვის ღირებულების ახალი ათვლა იწყება საბაჟო საწყობში დასაწყობებული  ტვირთის ყოველი ნაწილის გატანის დღიდან.
ბ) სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.3. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი/ტრანზიტული ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ძვირფასი ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე  – 50.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 1.00

შენიშვნა: -50 კგ-მდე შენახვის ღირებულების ახალი ათვლა იწყება საბაჟო საწყობში დასაწყობებული  ტვირთის ყოველი ნაწილის გატანის დღიდან.

8.4. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი/ტრანზიტული ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული სახიფათო ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე –  10.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე  – 0.20

შენიშვნა: -50 კგ-მდე შენახვის ღირებულების ახალი ათვლა იწყება საბაჟო საწყობში დასაწყობებული  ტვირთის ყოველი ნაწილის გატანის დღიდან.

8.5. სატვირთო საწყობში საჰაერო ხომალდიდან მიღებული /გასაგზავნი რადიოაქტიური ნივთიერების (ტვირთის)

შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 25.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.50

8.6. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი/ტრანზიტული ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთი, რომელიც

საჭიროებს შენახვის განსაკუთრებულ (ტემპერატურულ) პირობებს:

1) +2°C +8°C, -2°C -8°C ან -18°C -20°C ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე  –16.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.32

2) +15°C +25°C ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში.

– 50 კგ-მდე – 14.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.28

შენიშვნა: -50 კგ-მდე შენახვის ღირებულების ახალი ათვლა იწყება საბაჟო საწყობში დასაწყობებული  ტვირთის ყოველი ნაწილის გატანის დღიდან.

8.7. გაფორმების სტადიაში მყოფი გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა, რომელიც საჭიროებს შენახვისათვის გარკვეულ პერიოდს:

– პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ ზედდებულზე – 5.00

– მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 5.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.10

შენიშვნა: ა) შენახვის ათვლა წარმოებს გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის რეისის შესრულების დაჯავშვნის თარიღამდე.
ბ) სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.8. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებულის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 4.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.08

შენიშვნა: ძირითადი MAWB-ს დაკომპლექტებამდე.

8.9. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგი:
პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 3.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.06

9. გაფორმების კონტროლის ზონაში ერთი სატვირთო ავტომანქანის სადგომი:

– ერთი სატვირთო ა/მ ყოველი დღე-ღამე – 40.00
– ერთი სატვირთო ა/მ მისაბმელით ყოველი დღე-ღამე – 70.00

შენიშვნა: ლუქების გამოყენებით, საბაჟო კონტროლით ტვირთის გადაზიდვისათვის შემოსულ ა/მანქანებზე, ან ტვირთის სპეციფიკის გათვალისწინებით მიმღების ა/მანქანაში გადატვირთვის შემთხვევაში.

11. რეგისტრაცია:

11.1. საჰაერო ხომალდით ჩამოსული და ტრანზიტული ტვირთი/ფოსტა:

– ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია – 20.00

11.2. დატვირთული ავტომანქანა:

– ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია – 20.00

11.3. ა/კ სატვირთო აგენტების გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა

– ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია – 25.00

11.4. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებული:

– ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია – 20.00

შენიშვნა: გასაგზავნი ძირითადი MAWB-ს დაკომპლექტების შემთხვევაში.

11.5. HAWB ავიაზედდებულით ტერმინალიდან ტვირთის მიღება:

– ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია -20.00

11.6. საბაჟო საწყობში დასაწყობებაზე განაცხადი:

– ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია – 15.00

შენიშვნა: გამოიყენება ტვირთის პირველადი დასაწყობებისას.

12. ჩამოსული / გასაგზავნი ტვირთის / ფოსტის / ხელბარგის მიწოდება სატვირთო ავტოტრანსპორტით:

12.1. ქ.თბილისისა და მის ფარგლებს გარეთ არაუმეტეს 20კმ:

– ერთი სატვირთო ავტომანქანა – 150.00

12.2. აეროპორტის ტერიტორიაზე:

– ერთი სატვირთო ავტომანქანა – 80.00

12.3. საქართველოს ფარგლებში:

– ერთი სატვირთო ავტომანქანა

1) ბათუმი და მიმდებარე ტერიტორია – 1000.00

2) ფოთი და მიმდებარე ტერიტორია – 1000.00

3) ქუთაისი და მიმდებარე ტერიტორია – 700.00

4) გორი და მიმდებარე ტერიტორია – 450.00

5) თელავი და მიმდებარე ტერიტორია – 450.00

შენიშვნა: 12.3. ქვეთავით განსაზღვრული მომსახურების დაკვეთა წინასწარი შეთანხმებით.

13. სატვირთო ა/მ–დან გადმოტვირთვა ტვირთის/ფოსტის მიტანის შემდეგ:

13.1. ა/მ–დან გადმოტვირთვა:

– 1000 კგ-მდე – 80.00
– 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.08

13.2. დამატებითი სამუშაოები:

1) სართულზე ატანა (ერთი სართული)

– 1000 კგ-მდე – 30.00
– 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.03

2) ყუთების დაშლა, შესაფუთი მასალის გატანა და ა.შ.

– 1000 კგ-მდე -100.00
– 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე -0.10

14. იჯარა (აეროპორტის ტერიტორიაზე):

14.1. სატვირთო ა/მანქანის, სატვირთულის ან ტრაქტორის იჯარა:

– იჯარის ერთი საათი – 200.00

14.2. მსუბუქი ა/მანქანის მიკროავტობუსის იჯარა:

– იჯარის ერთი საათი – 90.00

15. ტვირთის/ფოსტის შეფუთვა:

15.1. შეფუთვა ქაღალდით:

1) 35X35X40.სმ-მდე – 3.00

2) 75X65X35 სმ-მდე – 3.40

3) 100X80X80 სმ-მდე –4.20

4) 100X80X80 სმ-ის ზევით – 5.30

15.2. შეფუთვა ცელოფნით:

1) 35X35X40 სმ-მდე – 2.40

2) 75X65X35 სმ-მდე – 3.10

3) 100X80X80 სმ-მდე – 4.00

4) 100X80X80 სმ-ის ზევით – 6.50

5) ევროპალეტი – 15.00

15.3. მწებარე ლენტის შემოვლება:

1) .35X35X40 სმ-მდე – 2.60

2) 75X65X35 სმ-მდე – 3.20

3) 100X80X80 სმ-მდე – 4.00

4) 100X80X80 სმ-ის ზევით 6.00

15.4. კანტის შემოვლება (კაპრონის ლენტით):

1) 35X35X40 სმ-მდე – 2.00

2) 75X65X35 სმ-მდე  2.60

3) 100X80X80 სმ-მდე  – 3.50

4) 100X80X80 სმ-ის ზევით – 6.00

5) ევროპალეტი – 10.00

15.5. მუყაოს ყუთის გამოყენებით:

1) 75X65X35 სმ-მდე    – 12.00
2) 100X80X80 სმ-მდე  – 20.00

15.6. ხის ყუთის გამოყენებით:

– წინასწარი შესათანხმებით

15.7. ერთი პალეტი:

– დიდი – 40.00
– პატარა – 30.00

15.8. დალუქვა:

– ერთი ლუქი -2.00

შენიშვნა: გამოიყენება ტვირთის ან ა/მანქანის საბარგო განყოფილების საბაჟო პროცედურებისთვის, დასალუქად.

16. სამანიპულაციო ნიშნები და ტვირთის/ფოსტის მარკირება:

1) – ერთი სამანიპულაციო ნიშანი – 1.00
2) – ერთი მარკირება – 0.80

17. საავიაციო უშიშროების სამსახურის მომსახურება:

17.1. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (სტანდარტული მომსახურება):

– 50 კგ-მდე – 14.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.28

17.2. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (დაჩქარებული მომსახურება):

– 50 კგ-მდე – 16.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე –0.32

17.3. ჩამოსული/ტრანზიტული ტვირთი/ფოსტა:

– 50 კგ-მდე – 6.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.12

17.4. ძვირფასი ტვირთის მომსახურება, (VAL)

– საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურებისას (ერთი ავიაზედდებული) – 100

19. სახიფათო და რადიოაქტიური ტვირთების მომსახურება:

1) – სახიფათო ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული) –  80.00

2) – რადიოაქტიური ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული) – 100.00

შენიშვნა: გამოიყენება შენახვის პირობის მიუხედავად. 

20. სატვირთო AWB ავიაზედდებულის მომზადება/კომპლექტაცია:

1) – სატვირთო MAWB-ს ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი – 25.00
2) – სატვირთო HAWB-ს ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი – 25.00

21. სახიფათო ტვირთის დეკლარაციის მომზადება ან/და შემოწმების ჩატარება:

1) – ერთი დეკლარაცია – 120.00
2) – სახიფათო ტვირთის შეფუთვის შემოწმება და შესაბამისი დოკუმენტაციის დამუშავება – 100.00

22. ცოცხალი ცხოველების მომსახურება გაგზავნისას:

– ცოცხალი ცხოველების გაგზავნისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, დამუშავება, შემოწმება (ერთი ავიაზედდებული) – 150.00

24. ელექტრონული მომსახურება:

24.1. ელ–ფოსტა:

1) დოკუმენტაციის კომპლექტი, სკანირება და გადაგზავნა(ერთი AWB) – 3.00
2) სკანირებული დოკუმენტაციის მიღება/დაბეჭდვა (ერთი გვერდი) – 0.30

24.2. ქსეროასლი:

– ერთი გვერდი – 0.25

25. ლოჯისტიკური და საბროკერო მომსახურება:

25.1 ლოჯისტიკური მომსახურება – 80.00
25.2 საბროკერო მომსახურება – ტვირთის საბაჟო დეკლარირება:
– გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთი
1) გეზი „აეროპორტი“
ა) ერთი გზავნილი სამი სასაქონლო კოდის ჩათვლით – 60.00
ბ) ყოველი დამატებითი სასაქონლო კოდი – 5.00
2) გეზი „თბილისი“
ა) ერთი გზავნილი სამი სასაქონლო კოდის ჩათვლით – 120.00
ბ) ყოველი დამატებითი სასაქონლო კოდი – 5.00
25.3 დროებითი შენახვის გამარტივებული დეკლარაცია – 15.00
25.4 ინვოისის შევსების ორგანიზება (ერთი ინვოისი) – 20.00
25.5 სახმელეთო სატრანსპორტო ზედნადები (CMR)-(ერთი ზედნადები) – 30.00
25.6 საბაჟო კონტროლის ქვეშ მყოფი საქონლის აღრიცხვის მოწმობის გამოწერა – 25.00
25.7 სატრანზიტო დოკუმენტაციის რეგისტრაცია საბაჟოზე (15 დოკუმენტამდე) – 100.00

დამატებითი პირობები

დამატებითი პირობები:

– მძიმე ტვირთის კატეგორიას განეკუთვნება ტვირთი, რომლის ერთი ადგილის წონა აღემატება +150 კგ-ს.

– Collect-ით (CC) (მიმღების ანგარიშსწორებით) ჩამოსული ტვირთის გადაზიდვის ღირებულების ანაზღაურება: თუ ავიაკომპანიის საფინანსო სამსახურის ნაცვლად ანგარიშსწორება წარმოებს “ლასარე”-ს საფინანსო სამსახურში.

– სტანდარტული წესით მომსახურება ითვალისწინებს გასაგზავნი ტვირთის მიღებას ტერმინალში, 24 საათიანი შეზღუდვით ავიარეისის შესრულებამდე.

– დაჩქარებული წესით მომსახურება ითვალისწინებს გასაგზავნი ტვირთის მიღებას ტერმინალში, 24 საათიანი შეზღუდვის გარეშე, მაგრამ არაუგვიანეს: ტვირთის 6 საათით და დოკუმენტაციის 5 საათით ადრე ავიარეისის შესრულებამდე. (თუ არ არსებობს დამატებითი შეზღუდვები ავიაკომპანიის მხრიდან)

– ერთი სატვირთო ავტომანქანა არ აღემატება მოცულობით 37მ3 და ტვირთამწეობით 4000 კგ.-ს.

– საჰაერო ხომალდიდან მიღებულ ტვირთს, რომელიც ტვირთის სპეციფიკიდან გამომდინარე არ იქნება შენახული სატვირთო საწყობში და პირდაპირ გადაიტვირთება მიმღების ა/მანქანაში, არ ერიცხება შენახვის გადასახადი.

– ლოჯისტიკურ და საბროკერო მომსახურებაზე უცხოელი დამკვეთებისთვის განისაზღვრება საკონვერტაციო კურსი 3.20 ლარი 1 აშშ დოლართან ან 4.00 ლარი 1 ევროსთან მიმართებაში, დამრგვალებული მეტობით მთელი რიცხვისკენ.

აღნიშნული ტარიფები არ შეიცავს დ.ღ.გ.-ს

ამობეჭდვა