სატვირთო ტერმინალის მომსახურების ტარიფები – 2021 წლის 27 დეკემბრიდან

  • ყველა ტარიფი მოყვანილია ლარში. ექსპორტი/იმპორტი/ტრანზიტი

ტარიფები

1. საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურება:

გასაგზავნი/ჩამოსული/ტრანზიტული ტვირთი/ფოსტის მომსახურება თვითმფრინავთან, დოკუმენტაციის კონტროლი:

– 50 კგ-მდე – 14.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე  – 0.28

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

3. სატვირთო–სატერმინალო მომსახურება:

3.1. საჰაერო ხომალდით ან ა/მანქანით გასაგზავნი/ჩამოსული/ტრანზიტული ტვირთის/ფოსტის მომსახურება მიღება – გაცემისას:

– 50 კგ-მდე – 16.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.32

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

3.2. საჰაერო ხომალდით გასაგზავნი/ტრანზიტული ტვირთის/ფოსტის მიღება დაჩქარებული წესით:

– 50 კგ-მდე  – 2.00

– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.04

შენიშვნა: გათვალისწინებული მომსახურება ემატება 3.1 პუნქტს

4. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

– 50 კგ-მდე  – 25.00

– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.50

შენიშვნა: მიმღების მიერ ტერმინალიდან ხელბარგის მიღების შემთხვევაშიგაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 3.1; 11.1; 17.3 პუნქტები.

5. ძვირფასი ტვირთის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

(ბანკების მიერ ბრონირებული მანქანებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში)

– 50 კგ-მდე – 30.00

– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.60

შენიშვნა: გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 1; 3; 17.3 პუნქტები.

6. საფოსტო გზავნილების მომსახურება:

6.1 საფოსტო გადამზიდის მიერ ტემინალში განლაგებული საბაჟო ექსპერტიზის განყოფილებაში ამანათების / გზავნილების წარდგენისას:

– 50 კგ-მდე – 8.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.16

6.2.    გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება: დალუქული ა/მანქანით ტერმინალში შემოტანილი ამანათების/გზავნილების, საფოსტო გადამზიდის მიერ ტერმინალში განლაგებული საბაჟო ექსპერტიზის განყოფილებაში წარდგენისას:

– 50 კგ-მდე  -.12.00

.– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.24

შენიშვნა: გაერთიანებულ (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში  გათვალისწინებულია მომსახურების (1; 3; 17.3) პუნქტები.

7. სასაწყობე ოპერაცია:

საბაჟო საწყობში სათანადო საბაჟო დეკლარაციით დასაწყობებული ტვირთის/ხელბარგის მომსახურება:

– 50 კგ-მდე – 8.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.16

შენიშვნა: გამოიყენება დასაწყობებული ტვირთის ან მისი ნაწილის საყობიდან გატანისას.

8. შენახვა:

*) – ტვირთის შენახვის პირველ დღედ ითვლება ტვირთის მიღების დღე.

**) – ტვირთის მიღების დღედ ითვლება ჩამოსვლის ან გასაგზავნადშემოტანის დღე.

8.1. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული ან ტრანზიტული ტვირთის/ფოსტის დროებითი შენახვა:

8.1.1  პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 0.50
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე –0.01

8.1.2. მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 5.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.10

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.2. საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთის შენახვა:

– პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

– 50 კგ-მდე – 4.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.08

შენიშვნა: ა) 50 კგ-მდე შენახვის ღირებულების ახალი ათვლა იწყება საბაჟო საწყობში დასაწყობებული  ტვირთის ყოველი ნაწილის გატანის დღიდან.
ბ) სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.3. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი/ტრანზიტული ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ძვირფასი ტვირთის შენახვა:

8.3.1. ტვირთის მიღების პირველი დღე-ღამის განმავლობაში –  შენახვის ტარიფის 50%

8.3.2. შემდგომი ყოველი დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე  – 75.00 

– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 1.50

შენიშვნა: -50 კგ-მდე შენახვის ღირებულების ახალი ათვლა იწყება საბაჟო საწყობში დასაწყობებული  ტვირთის ყოველი ნაწილის გატანის დღიდან.

8.4. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი/ტრანზიტული ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული სახიფათო ტვირთის შენახვა:

8.4.1. ტვირთის მიღების პირველი დღე-ღამის განმავლობაში  –  შენახვის ტარიფის  50%

8.4.2. შემდგომი ყოველი დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე –  11.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე  – 0.22

შენიშვნა: -50 კგ-მდე შენახვის ღირებულების ახალი ათვლა იწყება საბაჟო საწყობში დასაწყობებული  ტვირთის ყოველი ნაწილის გატანის დღიდან.

8.5. სატვირთო საწყობში საჰაერო ხომალდიდან მიღებული /გასაგზავნი რადიოაქტიური ნივთიერების (ტვირთის) შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 30.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.60

8.6. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი/ტრანზიტული ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთი, რომელიც საჭიროებს შენახვის განსაკუთრებულ (ტემპერატურულ) პირობებს:

8.6.1.  +2 0C +8 0C ; -2 0C -8 0C ; -18 0C -20 0C ან  +15 0C +25 0C ტემპერატურული რეჟიმი, ტვირთის მიღების პირველი დღე-ღამის განმავლიბაში  –  შენახვის ტარიფის  50%

8.6.2. +2 0C +8 0C ; -2 0C -8 0C ან -18 0C -20 0C  ტემპერატურული რეჟიმი შემდგომი  ყოველი დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე  – 20 .00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.40

8.6.3.  +15°C +25°C ტემპერატურული რეჟიმი, შემდგომი ყოველი დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 18.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.36

შენიშვნა: -50 კგ-მდე შენახვის ღირებულების ახალი ათვლა იწყება საბაჟო საწყობში დასაწყობებული  ტვირთის ყოველი ნაწილის გატანის დღიდან.

8.7. გაფორმების სტადიაში მყოფი გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა, რომელიც საჭიროებს შენახვისათვის გარკვეულ პერიოდს:

8.7.1. პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ ზედდებულზე – 6.00

8.7.2. მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 6.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.12

შენიშვნა: ა) შენახვის ათვლა წარმოებს გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის რეისის შესრულების დაჯავშვნის თარიღამდე.
ბ) სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.8. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებულის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 6.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.12

შენიშვნა:   ა)  ძირითადი MAWB-ს დაკომპლექტებამდე.

                  ბ)  სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.9. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგი:
პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

– 50 კგ-მდე – 4.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.08

9. გაფორმების კონტროლის ზონაში ერთი სატვირთო ავტომანქანის სადგომი:

– ერთი სატვირთო ა/მ ყოველი დღე-ღამე – 50.00
– ერთი სატვირთო ა/მ მისაბმელით ყოველი დღე-ღამე – 80.00

შენიშვნა: ლუქების გამოყენებით, საბაჟო კონტროლით ტვირთის გადაზიდვისათვის შემოსულ ა/მანქანებზე, ან ტვირთის სპეციფიკის გათვალისწინებით მიმღების ა/მანქანაში გადატვირთვის შემთხვევაში.

11. რეგისტრაცია:

11.1. საჰაერო ხომალდით ჩამოსული და ტრანზიტული ტვირთი/ფოსტა:

– ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია – 25.00

11.2. დატვირთული ავტომანქანა:

– ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია – 25.00

11.3. ა/კ სატვირთო აგენტების გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა

– ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია – 30.00

11.4. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებული:

– ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია – 25.00

შენიშვნა: გასაგზავნი ძირითადი MAWB-ს დაკომპლექტების შემთხვევაში.

11.5. HAWB ავიაზედდებულით ტერმინალიდან ტვირთის მიღება:

– ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია -25.00

11.6. საბაჟო საწყობში დასაწყობებაზე განაცხადი:

– ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია – 20.00

შენიშვნა: გამოიყენება ტვირთის პირველადი დასაწყობებისას.

12. ჩამოსული / გასაგზავნი ტვირთის / ფოსტის / ხელბარგის მიწოდება სატვირთო ავტოტრანსპორტით:

12.1. ქ.თბილისისა და მის ფარგლებს გარეთ არაუმეტეს 20კმ:

– ერთი სატვირთო ავტომანქანა – 150.00

12.2. აეროპორტის ტერიტორიაზე:

– ერთი სატვირთო ავტომანქანა – 80.00

შენიშვნა: 12.2 ქვეთავი გამოიყენება აეროპორტის შიდა ტერიტორიაზე განბაჟებული ტვირთის   მისაწოდებლად ან ტერმინალებს შორის ტვირთის/ფოსტის შიდა გადაზიდვის შემთხვევაში. 

12.3. საქართველოს ფარგლებში:

– ერთი სატვირთო ავტომანქანა

1) ბათუმი და მიმდებარე ტერიტორია – 1100.00

2) ფოთი და მიმდებარე ტერიტორია – 1000.00

3) ქუთაისი და მიმდებარე ტერიტორია – 750.00

4) გორი და მიმდებარე ტერიტორია – 450.00

5) თელავი და მიმდებარე ტერიტორია – 450.00

შენიშვნა: 12.3. ქვეთავით განსაზღვრული მომსახურების დაკვეთა წინასწარი შეთანხმებით.

12.4    სატვირთო ავტომანქანის მოცდენა:

გაუთვალისწინებელი მიზეზით სატვირთო ა/მ მოცდენა თითოეულ კალენდარულ დღეზე  –  მიწოდების ღირებულების  60%

13.დანიშნულების ადგილზე, ტვირთის/ფოსტის სატვირთო ა/მ-დან გადმოტვირთვა :

13.1.   ა/მ-დან გადმოტვირთვა ან ა/მ-ის დატვირთვა:

– 1000 კგ-მდე – 100.00
– 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.10

13.2. დამატებითი სამუშაოები:

13.2.1.  სართულზე ატანა, ან ჩამოტანა (ერთი სართული)

– 1000 კგ-მდე – 30.00
– 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.03

13.2.2.  ყუთების დაშლა, შესაფუთი მასალის გატანა და ა.შ.

– 1000 კგ-მდე -100.00
– 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე -0.10

 შენიშვნა: ტვირთის წონა აითვლება სატრანპორტო დოკუმენტაციაში მინიშნებული წონიდან.

14. იჯარა (აეროპორტის ტერიტორიაზე):

14.1. სატვირთო ა/მანქანის, სატვირთულის ან ტრაქტორის იჯარა:

– იჯარის ერთი საათი – 250.00

14.2. მსუბუქი ა/მანქანის მიკროავტობუსის იჯარა:

– იჯარის ერთი საათი – 100.00

15. ტვირთის/ფოსტის შეფუთვა:

15.1. შეფუთვა ქაღალდით:

1) 35X35X40.სმ-მდე – 3.60

2) 75X65X35 სმ-მდე – 4.10

3) 100X80X80 სმ-მდე – 5.00

4) 100X80X80 სმ-ის ზევით – 6.40

15.2. შეფუთვა ცელოფნით:

1) 35X35X40 სმ-მდე – 2.90

2) 75X65X35 სმ-მდე – 3.80

3) 100X80X80 სმ-მდე – 4.80

4) 100X80X80 სმ-ის ზევით – 7.80

5) ევროპალეტი – 18.00

15.3. მწებარე ლენტის შემოვლება:

1) .35X35X40 სმ-მდე – 3.30

2) 75X65X35 სმ-მდე – 4.00

3) 100X80X80 სმ-მდე – 5.00

4) 100X80X80 სმ-ის ზევით 7.30

15.4. კანტის შემოვლება (კაპრონის ლენტით):

1) 35X35X40 სმ-მდე – 2.50

2) 75X65X35 სმ-მდე  3.20

3) 100X80X80 სმ-მდე  – 4.40

4) 100X80X80 სმ-ის ზევით – 7.30

5) ევროპალეტი – 12.00

15.5. მუყაოს ყუთის გამოყენებით:

1) 70X50X50 სმ-მდე    – 15.00
2) 100X80X80 სმ-მდე  – 25.00

15.6. ხის ყუთის გამოყენებით:

– წინასწარი შესათანხმებით

15.7. ერთი პალეტი:

– დიდი – 45.00
– პატარა – 35.00

15.8. დალუქვა:

– ერთი ლუქი – 2.50

შენიშვნა: გამოიყენება ტვირთის ან ა/მანქანის საბარგო განყოფილების საბაჟო პროცედურებისთვის, დასალუქად.

16. სამანიპულაციო ნიშნები და ტვირთის/ფოსტის მარკირება:

1) – ერთი სამანიპულაციო ნიშანი – 1.20
2) – ერთი მარკირება – 1.00

17. საავიაციო უშიშროების სამსახურის მომსახურება:

17.1. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (ტერმინალში სტანდარტული მომსახურება):

– 50 კგ-მდე – 15.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.30

17.2. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (ტერმინალში დაჩქარებული მომსახურება):

– 50 კგ-მდე – 17.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე –0.34

17.3. ჩამოსული/ტრანზიტული ტვირთი/ფოსტა: (ტერმინალში მომსახურება)                                           

– 50 კგ-მდე – 6.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.12

17.4. ძვირფასი ტვირთის მომსახურება, (VAL)

– საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურებისას (ერთი ავიაზედდებული) – 100

17.5    გასაგზავნი/ ჩამოსული/ტრანზიტული ტვირთი/ფოსტა:

           (აეროპორტის შიდა ტერიტორიაზე მომსახურება)

– 50 კგ-მდე – 2.00
– 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე – 0.04

ენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

19. სახიფათო და რადიოაქტიური ტვირთების მომსახურება:

19.1. სახიფათო ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული) – 100.00

19.2. რადიოაქტიური ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული) – 120.00

შენიშვნა: გამოიყენება შენახვის პირობის მიუხედავად.

20. სატვირთო AWB ავიაზედდებულის მომზადება/კომპლექტაცია:

20.1.  სატვირთო MAWB-ს ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი – 30.00
20.2.  სატვირთო HAWB-ს ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი – 30.00

21. სახიფათო ტვირთის დეკლარაციის მომზადება ან/და შემოწმების ჩატარება:

21.1.  ერთი დეკლარაცია – 140.00
21.2. სახიფათო ტვირთის შეფუთვის შემოწმება და შესაბამისი დოკუმენტაციის დამუშავება – 120.00

22. ცოცხალი ცხოველების მომსახურება გაგზავნისას:

– ცოცხალი ცხოველების გაგზავნისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, დამუშავება, შემოწმება (ერთი ავიაზედდებული) – 180.00

23. გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის განმეორებითი სატერმინალო მომსახურება:

გასაგზავნად გამზადებული შეფუთული ტვირთის/ფოსტის გამგზავნის მიერ შიგთავსის  კორექტირების  შედეგად განმეორებით გაწეული საექსპორტო მომსახურების შემთხვევაში – გაწეული მომსახურების  50%

შენიშვნა:  სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია  მომსახურების (2; 3; 15; 17.1 ან 17.2) პუნქტები.

25. ელექტრონული მომსახურება:

25.1. ელ–ფოსტა:

1) დოკუმენტაციის კომპლექტი, სკანირება და გადაგზავნა(ერთი AWB) – 3.00
2) სკანირებული დოკუმენტაციის მიღება/დაბეჭდვა (ერთი გვერდი) – 0.30

25.2. ქსეროასლი:

– ერთი გვერდი – 0.25

26. ლოჯისტიკური და საბროკერო მომსახურება:

26.1 ლოჯისტიკური მომსახურება – 80.00
26.2 საბროკერო მომსახურება – ტვირთის საბაჟო დეკლარირება:
– გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთი (ექსპორტი/იმპორტი/რეექსპორტი)
1) გეზი „აეროპორტი“
ა) ერთი გზავნილი სამი სასაქონლო კოდის ჩათვლით – 70.00
ბ) ყოველი დამატებითი სასაქონლო კოდი – 5.00
2) გეზი „თბილისი“
ა) ერთი გზავნილი სამი სასაქონლო კოდის ჩათვლით – 120.00
ბ) ყოველი დამატებითი სასაქონლო კოდი – 5.00

26.3 მომსახურება წითელ დერეფანში საქონლის დათვალიერებისას ყოველ 500 კგ-ზე – 100.00
26.4 დროებითი შენახვის გამარტივებული დეკლარაცია – 20.00
26.5 ინვოისის შევსების ორგანიზება (ერთი ინვოისი) – 30.00
26.6 სახმელეთო სატრანსპორტო ზედნადები (CMR)-(ერთი ზედნადები) – 30.00

26.7 საბროკერო მომსახურება ტრანზიტულ ტვირთზე (ერთი აღრიცხვის მოწმობა T-1) – 100.00

დამატებითი პირობები

დამატებითი პირობები:

– მძიმე ტვირთის კატეგორიას განეკუთვნება ტვირთი, რომლის ერთი ადგილის წონა აღემატება +150 კგ-ს.

– Collect-ით (CC) (მიმღების ანგარიშსწორებით) ჩამოსული ტვირთის გადაზიდვის ღირებულების ანაზღაურება: თუ ავიაკომპანიის საფინანსო სამსახურის ნაცვლად ანგარიშსწორება წარმოებს “ლასარე”-ს საფინანსო სამსახურში.

–  სატვირთო რეისზე:  სტანდარტული სერვისის გამოყენებისას  მომხმარებელმა უნდა წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია რეისის გაფრენამდე 10 საათით ადრე, ხოლო ტვირთის მიღება განხორციელდეს  არაუგვიანეს 24 საათით ადრე. დაჩქარებული სერვისით, ტვირთის მიღება და დოკუმენტაციის წარდგენა უნდა მოხდეს რეისის გაფრენამდე მინიმუმ 10 საათით ადრე.

სამგზავრო რეისზე: სტანდარტული სერვისის გამოყენებისას, მომხმარებელმა უნდა წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია რეისის გაფრენამდე 5 საათით ადრე, ხოლო ტვირთის მიღება განხორცელდეს არაუგვიანეს 24 საათით ადრე. დაჩქარებული სერვისით,  როგორც ტვირთის მიღება, ისე დოკუმენტაციის წარდგენა  უნდა მოხდეს რეისის გაფრენამდე მინიმუმ 5 საათით ადრე.

– ერთი სატვირთო ავტომანქანა არ აღემატება მოცულობით 37მ3 და ტვირთამწეობით 4000 კგ.-ს.

– საჰაერო ხომალდიდან მიღებულ ტვირთს, რომელიც ტვირთის სპეციფიკიდან გამომდინარე არ იქნება შენახული სატვირთო საწყობში და პირდაპირ გადაიტვირთება მიმღების ა/მანქანაში, არ ერიცხება შენახვის გადასახადი.

– ლოჯისტიკურ და საბროკერო მომსახურებაზე უცხოელი დამკვეთებისთვის განისაზღვრება საკონვერტაციო კურსი 3.20 ლარი 1 აშშ დოლართან ან 4.00 ლარი 1 ევროსთან მიმართებაში, დამრგვალებული მეტობით მთელი რიცხვისკენ.

აღნიშნული ტარიფები არ შეიცავს დ.ღ.გ.-ს

ამობეჭდვა