თავფურცელი ტარიფები
ქართულიინგლისური
ტერმინალის ტარიფები Array print Array

სატვირთო ტერმინალის მომსახურების ტარიფები - 2018 წლის 25 დეკემბრიდან

ყველა ტარიფი მოყვანილია ლარში

ექსპორტი/იმპორტი/ტრანზიტი

 

1. საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურება:

გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთი/ფოსტის მომსახურება თვითმფრინავთან, დოკუმენტაციის კონტროლი:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

- 12.00

- 0.24

2. საჰაერო ხომალდით ან /მანქანით გასაგზავნი/ჩამოსული მძიმე ტვირთის მომსახურება:

ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: 1 ადგილი +150 კგ.

- 0.03

3. სატვირთო-სატერმინალო მომსახურება:

3.1. საჰაერო ხომალდით ან /მანქანით გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთის/ფოსტის მომსახურება მიღება - გაცემისას:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

3.2. საჰაერო ხომალდით გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის მიღება დაჩქარებული წესით:

- 12.00

- 0.24

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გათვალისწინებული მომსახურება ემატება 3.1 პუნქტს

- 2.00

- 0.04

4. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: მიმღების მიერ ტერმინალიდან ხელბარგის მიღების შემთხვევაში. გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 3.1; 11.1; 17.3 პუნქტები.

- 15.00

- 0.30

5. ძვირფასი ტვირთის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

(ბანკების მიერ ბრონირებული მანქანებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში)

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 1; 3; 17.3 პუნქტები.

- 25.00

- 0.50

6. საფოსტო გზავნილების მომსახურება:

საფოსტო გადამზიდის მიერ ტემინალში განლაგებული საბაჟო ექსპერტიზის განყოფილებაში ამანათების/გზავნილების წარდგენისას:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 6.00

- 0.12

7. სასაწყობე ოპერაცია:

საბაჟო საწყობში სათანადო საბაჟო დეკლარაციით დასაწყობებული ტვირთის/ხელბარგის მომსახურება:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება დასაწყობებული ტვირთის ან მისი ნაწილის საყობიდან გატანისას.

- 7.00

- 0.14

8. შენახვა:

*) - ტვირთის შენახვის პირველ დღედ ითვლება ტვირთის მიღების დღე.

**) - ტვირთის მიღების დღედ ითვლება ჩამოსვლის ან გასაგზავნად შემოტანის დღე.

8.1. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული ტვირთის/ფოსტის დროებითი შენახვა:

1) პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2) მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 0.50

- 0.01

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.2. საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთის შენახვა:

- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- 4.00

- 0.08

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.3. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ძვირფასი ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 3.00

- 0.06

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.4. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული სახიფათო ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50.00

- 1.00

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.5. სატვირთო საწყობში საჰაერო ხომალდიდან მიღებული /გასაგზავნი რადიოაქტიური ნივთიერების (ტვირთის) შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 10.00

- 0.20

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.6. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთი, რომელიც საჭიროებს შენახვის განსაკუთრებულ (ტემპერატურულ) პირობებს:

1) +20C +80C ან -20C -80C (მაქსიმუმ -200C-მდე წინასწარი მოთხოვნის საფუძველზე) ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 25.00

- 0.50

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2) +150C +250C ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 15.00

- 0.30

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.7. გაფორმების სტადიაში მყოფი გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა, რომელიც საჭიროებს შენახვისათვის გარკვეულ პერიოდს (რეისის შესრულებამდე ან დაჯავშნის თარიღამდე):

- 12.00

- 0.24

- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ ზედდებულზე

- მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

8.8. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებულის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 5.00

- 0.08

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: ძირითადი MAWB- დაკომპლექტებამდე.

- 4.00

- 0.08

8.9. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგი:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.10. ტრანზიტული ტვირთი:

- 3.00

- 0.06

- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- მე-5 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- 0.01

- 0.08

9. გაფორმების კონტროლის ზონაში ერთი სატვირთო ავტომანქანის სადგომი:

- ერთი სატვირთო / ყოველი დღე-ღამე

- ერთი სატვირთო / მისაბმელით ყოველი დღე-ღამე

შენიშვნა: ლუქების გამოყენებით, საბაჟო კონტროლით ტვირთის გადაზიდვისათვის შემოსულ /მანქანებზე, ან ტვირთის სპეციფიკის გათვალისწინებით მიმღების /მანქანაში გადატვირთვის შემთხვევაში.

- 40.00

- 70.00

10. ჩამოსული ტვირთის მომსახურება - ადამიანის ნეშთი (1/200):

- უფასო

11. რეგისტრაცია:

11.1. საჰაერო ხომალდით ჩამოსული ტვირთი/ფოსტა:

- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

11.2. დატვირთული ავტომანქანა:

- 20.00

- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

11.3. / სატვირთო აგენტების გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა

- 20.00

- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

11.4. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებული:

- 25.00

- ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია

შენიშვნა: გასაგზავნი ძირითადი MAWB- დაკომპლექტების შემთხვევაში.

11.5. HAWB ავიაზედდებულით ტერმინალიდან ტვირთის მიღება:

- 20.00

- ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია

11.6. საბაჟო საწყობში დასაწყობებაზე განაცხადი:

- 15.00

- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

შენიშვნა: გამოიყენება ტვირთის პირველადი დასაწყობებისას.

- 12.00

12. ჩამოსული/გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის/ხელბარგის მიწოდება სატვირთო ავტოტრანსპორტით:

12.1. .თბილისისა და მის ფარგლებს გარეთ არაუმეტეს 20კმ:

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

12.2. აეროპორტის ტერიტორიაზე:

- 150.00

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

12.3. საქართველოს ფარგლებში:

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

- 80.00

1) ბათუმი და მიმდებარე ტერიტორია

2) ფოთი და მიმდებარე ტერიტორია

3) ქუთაისი და მიმდებარე ტერიტორია

4) გორი და მიმდებარე ტერიტორია

5) თელავი და მიმდებარე ტერიტორია

შენიშვნა: 12.3. ქვეთავით განსაზღვრული მომსახურების დაკვეთა წინასწარი შეთანხმებით.

- 1000.00

- 1000.00

- 700.00

- 450.00

- 450.00

13. სატვირთო /-დან გადმოტვირთვა ტვირთის/ფოსტის მიტანის შემდეგ:

13.1. /-დან გადმოტვირთვა:

- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

13.2. დამატებითი სამუშაოები:

1) სართულზე ატანა (ერთი სართული)

- 80.00

- 0.08

- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2)
ყუთების დაშლა, შესაფუთი მასალის გატანა და ..

- 30.00

- 0.03

- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 100.00

- 0.10

14. იჯარა (აეროპორტის ტერიტორიაზე):

14.1. სატვირთო /მანქანის, სატვირთულის ან ტრაქტორის იჯარა:

- იჯარის ერთ საათი

14.2. მსუბუქი /მანქანის მიკროავტობუსის იჯარა:

- 120.00

- იჯარის ერთ საათი

15. ტვირთის/ფოსტის შეფუთვა:

15.1. შეფუთვა ქაღალდით:

- 70.00

1)  35X35X40.სმ-მე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

15.2. შეფუთვა ცელოფნით:

- 3.00

- 3.40

- 4.20

- 5.30

1) 35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

5) ევროპალეტი

15.3. მწებარე ლენტის შემოვლება:

- 2.20

- 2.80

- 3.60

- 5.50

- 14.00

1) .35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

15.4. კანტის შემოვლება (კაპრონის ლენტით):

- 2.50

- 3.10

- 3.90

- 6.00

1)  35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

5) ევროპალეტი

15.5. მუყაოს ყუთის გამოყენებით:

- 1.90

- 2.50

- 3.30

- 5.00

- 10.00

1)  75X65X35 სმ-მდე

2)  100X80X80 სმ-მდე

15.6. ხის ყუთის გამოყენებით:

- 8.00

- 15.00

- წინასწარი შესათანხმებით

15.7. ერთი პალეტი:

- დიდი

- პატარა

15.8. დალუქვა:

- 35.00

- 25.00

- ერთი ლუქი

შენიშვნა: გამოიყენება ტვირთის ან ა/მანქანის საბარგო განყოფილების საბაჟო პროცედურებისთვის, დასალუქად.

- 2.00

16. სამანიპულაციო ნიშნები და ტვირთის/ფოსტის მარკირება:

1) - ერთი სამანიპულაციო ნიშანი

- 0.80

2) - ერთი მარკირება

- 0.60

17. საავიაციო უშიშროების სამსახურის მომსახურება:

17.1. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (სტანდარტული მომსახურება):

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

17.2. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (დაჩქარებული მომსახურება):

- 14.00

- 0.28

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

17.3. ჩამოსული (ტრანზიტული) ტვირთი/ფოსტა:

- 16.00

- 0.32

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

17.4. ძვირფასი ტვირთის მომსახურება, (VAL)

- 6.00

- 0.12

- საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურებისას (ერთი ავიაზედდებული)

- 100.00

18. ტვირთის/ფოსტის/ხელბარგის სკანერში გატარება მეპატრონის ან/და საბაჟოს მოთხოვნით:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 5.00

- 0.10

19. სახიფათო და რადიოაქტიური ტვირთების მომსახურება:

1) - სახიფათო ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული)

2) - რადიოაქტიური ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული)

- 70.00

- 100.00

20. სატვირთო AWB ავიაზედდებულის მომზადება/კომპლექტაცია:

1) - სატვირთო MAWB- ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი

- 25.00

2) - სატვირთო HAWB- ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი

- 25.00

21. სახიფათო ტვირთის დეკლარაციის მომზადება ან/და შემოწმების ჩატარება:

1) - ერთი დეკლარაცია

- 120.00

2) - სახიფათო ტვირთის შეფუთვის შემოწმება და შესაბამისი დოკუმენტაციის დამუშავება

- 100.00

22. ცოცხალი ცხოველების მომსახურება გაგზავნისას:

- ცოცხალი ცხოველების გაგზავნისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, დამუშავება, შემოწმება (ერთი ავიაზედდებული)

- 150.00

23. Collect-ით (CC) (მიმღების ანგარიშსწორებით) ჩამოსული ტვირთის გადაზიდვის საკომისიო:

- 3%

24. ელექტრონული მომსახურება:

24.1. ელ-ფოსტა:

1) დოკუმენტაციის კომპლექტი, სკანირება და გადაგზავნა(ერთი AWB)

- 3.00

2) სკანირებული დოკუმენტაციის მიღება/დაბეჭდვა (ერთი გვერდი)

24.2. ქსეროასლი:

- 0.30

- ერთი გვერდი

- 0.25

25. სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის მომზადების ორგანიზება, მომსახურება:

1) საბროკერო მომსახურება აეროპორტის ფარგლებში

- 60.00

2) საბროკერო მომსახურება თბილისის ფარგლებში

- 100.00

3) საბროკერო შუამდგომლობა კონტროლის ზონაში

- 12.00

4) სატვირთო დეკლარაციის მომზადება. ...1

- 50.00

5) დეკლარაციის დამატებითი ფურცლების მომზადება ... 2

- 15.00

6) დროებითი შენახვის გამარტივებული დეკლარაცია

- 10.00

7) სახმელეთო სატრანსპორტო ზედნადები (CMR)

- 30.00

8) ფარმაცევტული პროდუქციის აღნუსხვის ფორმის ორგანიზება

- 10.00

აღნიშნული ტარიფები არ შეიცავს ...-

დამატებითი პირობები:

- მძიმე ტვირთის კატეგორიას განეკუთვნება ტვირთი, რომლის ერთი ადგილის წონა აღემატება +150 კგ-.

Collect-ით (CC) (მიმღების ანგარიშსწორებით) ჩამოსული ტვირთის გადაზიდვის ღირებულების ანაზღაურება: თუ ავიაკომპანიის საფინანსო სამსახურის ნაცვლად ანგარიშსწორება წარმოებს "ლასარე"- საფინანსო სამსახურში.

სტანდარტული წესით მომსახურება ითვალისწინებს გასაგზავნი ტვირთის მიღებას ტერმინალში, 24 საათიანი შეზღუდვით ავიარეისის შესრულებამდე.- დაჩქარებული წესით მომსახურება ითვალისწინებს გასაგზავნი ტვირთის მიღებას ტერმინალში, 24 საათიანი შეზღუდვის გარეშე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 საათით ადრე ავიარეისის შესრულებამდე.

სამაცივრე ოთახში -200C-მდე შენახვის შემთხვევაში, წინასწარი მოთხოვნა, მინიმუმ 24 საათით ადრე უნდა დაფიქსირდეს წერილობით, ტერმინალის კანცელარიაში ან ელექტრონული ფოსტით მისამართებზე:   ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს და ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა არ აღემატება მოცულობით 373 და ტვირთამწეობით 4000 კგ.-.

- საჰაერო ხომალდიდან მიღებულ ტვირთს, რომელიც ტვირთის სპეციფიკიდან გამომდინარე არ იქნება შენახული სატვირთო საწყობში და პირდაპირ გადაიტვირთება მიმღების /მანქანაში, არ ერიცხება შენახვის გადასახადი.


1. საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურება:

გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთი/ფოსტის მომსახურება თვითმფრინავთან, დოკუმენტაციის კონტროლი:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

- 12.00

- 0.242. საჰაერო ხომალდით ან /მანქანით გასაგზავნი/ჩამოსული მძიმე ტვირთის მომსახურება:

ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: 1 ადგილი +150 კგ.

- 0.033. სატვირთო-სატერმინალო მომსახურება:

3.1. საჰაერო ხომალდით ან /მანქანით გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთის/ფოსტის მომსახურება მიღება - გაცემისას:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

3.2. საჰაერო ხომალდით გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის მიღება დაჩქარებული წესით:

- 12.00

- 0.24

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გათვალისწინებული მომსახურება ემატება 3.1 პუნქტს

- 2.00

- 0.044. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: მიმღების მიერ ტერმინალიდან ხელბარგის მიღების შემთხვევაში. გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 3.1; 11.1; 17.3 პუნქტები.

- 15.00

- 0.305. ძვირფასი ტვირთის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

(
ბანკების მიერ ბრონირებული მანქანებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში)

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 1; 3; 17.3 პუნქტები.

- 25.00

- 0.506. საფოსტო გზავნილების მომსახურება:

საფოსტო გადამზიდის მიერ ტემინალში განლაგებული საბაჟო ექსპერტიზის განყოფილებაში ამანათების/გზავნილების წარდგენისას:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 6.00

- 0.12

7. სასაწყობე ოპერაცია:

საბაჟო საწყობში სათანადო საბაჟო დეკლარაციით დასაწყობებული ტვირთის/ხელბარგის მომსახურება:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება დასაწყობებული ტვირთის ან მისი ნაწილის საყობიდან გატანისას.

- 7.00

- 0.14

8. შენახვა:

*) - ტვირთის შენახვის პირველ დღედ ითვლება ტვირთის მიღების დღე.

**) - ტვირთის მიღების დღედ ითვლება ჩამოსვლის ან გასაგზავნად შემოტანის დღე.

8.1. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული ტვირთის/ფოსტის დროებითი შენახვა:

1) პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2) მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 0.50

- 0.01- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.2. საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთის შენახვა:

- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- 4.00

- 0.08

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.3. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ძვირფასი ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 3.00

- 0.06

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.4. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული სახიფათო ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50.00

- 1.00

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.5. სატვირთო საწყობში საჰაერო ხომალდიდან მიღებული /გასაგზავნი რადიოაქტიური ნივთიერების (ტვირთის) შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 10.00

- 0.20

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.6. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთი, რომელიც საჭიროებს შენახვის განსაკუთრებულ (ტემპერატურულ) პირობებს:

1) +20C +80C ან -20C -80C (მაქსიმუმ -200C-მდე წინასწარი მოთხოვნის საფუძველზე) ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 25.00

- 0.50

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2) +150C +250C ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 15.00

- 0.30

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.7. გაფორმების სტადიაში მყოფი გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა, რომელიც საჭიროებს შენახვისათვის გარკვეულ პერიოდს (რეისის შესრულებამდე ან დაჯავშნის თარიღამდე):

- 12.00

- 0.24- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ ზედდებულზე

- მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

8.8. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებულის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 5.00

- 0.08

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: ძირითადი MAWB- დაკომპლექტებამდე.

- 4.00

- 0.088.9. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგი:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.10. ტრანზიტული ტვირთი:

- 3.00

- 0.06- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- მე-5 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- 0.01

- 0.08

9</