თავფურცელი ტარიფები
ქართულიინგლისური
ტერმინალის ტარიფები Array print Array

სატვირთო ტერმინალის მომსახურების ტარიფები - 2017 წლის 25 დეკემბრიდან

ყველა ტარიფი მოყვანილია ლარში

ექსპორტი/იმპორტი/ტრანზიტი

1. საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურება:

გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთი/ფოსტის მომსახურება თვითმფრინავთან, დოკუმენტაციის კონტროლი:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

- 12.00

- 0.24


2. საჰაერო ხომალდით გასაგზავნი/ჩამოსული მძიმე ტვირთის მომსახურება:

ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: 1 ადგილი +150 კგ.

- 0.03


3. სატვირთო-სატერმინალო მომსახურება:

3.1. საჰაერო ხომალდით ან სატვირთო ავტომანქანით გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთის/ფოსტის მომსახურება მიღება - გაცემისას:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

3.2. საჰაერო ხომალდით გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის მიღება დაჩქარებული წესით:

- 12.00

- 0.24- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გათვალისწინებული მომსახურება ემატება 3.1 პუნქტს

- 2.00

- 0.04


4. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:


- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: მიმღების მიერ ტერმინალიდან ხელბარგის მიღების შემთხვევაში. გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 3.1; 10.1; 16.3 პუნქტები.

- 15.00

- 0.30


5. ძვირფასი ტვირთის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

(ბანკების მიერ ბრონირებული მანქანებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში)

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 1; 3; 16.3 პუნქტები.

- 25.00

- 0.50


6. საფოსტო გზავნილების მომსახურება:

საფოსტო გადამზიდის მიერ ტემინალში განლაგებული საბაჟო ექსპერტიზის განყოფილებაში ამანათების/გზავნილების წარდგენისას:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 6.00

- 0.12

7. შენახვა:

*) - ტვირთის შენახვის პირველ დღედ ითვლება ტვირთის მიღების დღე.

**) - ტვირთის მიღების დღედ ითვლება ჩამოსვლის ან გასაგზავნად შემოტანის დღე.

7.1. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული ტვირთის/ფოსტის დროებითი შენახვა:

1) პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2) მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 0.50

- 0.01


- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

7.2. საბაჟო საწყობში ტვირთის შენახვა:

- 4.00

- 0.08- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

7.3. საჰაერო ხომალდიდან  მიღებული/გასაგზავნი ძვირფასი ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 0.06
- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

7.4. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი სახიფათო ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50.00

- 1.00- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

7.5. სატვირთო საწყობში საჰაერო ხომალდიდან მიღებული / გასაგზავნი რადიოაქტიური ნივთიერების (ტვირთის) შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 10.00

- 0.20- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

7.6. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ტვირთი, რომელიც საჭიროებს შენახვის განსაკუთრებულ  (ტემპერატურულ) პირობებს:

1) +20C +80C ან -20C -80C (მაქსიმუმ -200C-მდე წინასწარი მოთხოვნის საფუძველზე) ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 25.00

- 0.50- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2) +150C +250C ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 15.00

- 0.30

 

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

7.7. გაფორმების სტადიაში მყოფი გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა, რომელიც საჭიროებს შენახვისათვის გარკვეულ პერიოდს (რეისის შესრულებამდე ან დაჯავშნის თარიღამდე):

- 11.00

- 0.22


- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ ზედდებულზე

- მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

7.8. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებულის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 5.00

- 0.08- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: ძირითადი MAWB-ს დაკომპლექტებამდე.

- 4.00

- 0.08


7.9. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგი:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

7.10. ტრანზიტული ტვირთი:

- 3.00

- 0.06


- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- მე-5 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- 0.01

- 0.08

8. გაფორმების კონტროლის ზონაში ერთი სატვირთო ავტომანქანის სადგომი:

- ერთი სატვირთო ა/მ ყოველი დღე-ღამე

- ერთი სატვირთო ა/მ მისაბმელით ყოველი დღე-ღამე

შენიშვნა: ლუქების გამოყენებით, საბაჟო კონტროლით ტვირთის გადაზიდვისათვის შემოსულ მანქანებზე.

- 30.00

- 50.00


9. ჩამოსული ტვირთის მომსახურება - ადამიანის ნეშთი (1/200):

- უფასო

10. რეგისტრაცია:

10.1. საჰაერო ხომალდით ჩამოსული ტვირთი/ფოსტა:

- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

10.2. დატვირთული ავტომანქანა:

- 20.00


- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

10.3. ა/კ სატვირთო აგენტების გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა

- 20.00


- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

10.4. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებული:

- 25.00


- ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია

შენიშვნა: გასაგზავნი ძირითადი MAWB-ს დაკომპლექტების შემთხვევაში.

10.5. HAWB ავიაზედდებულით ტერმინალიდან ტვირთის მიღება:

- 20.00- ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია

- 15.00

11. ჩამოსული/გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის/ხელბარგის მიწოდება სატვირთო ავტოტრანსპორტით:

11.1. ქ.თბილისისა და მის ფარგლებს გარეთ არაუმეტეს 20კმ:

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

11.2. აეროპორტის ტერიტორიაზე:

- 150.00


- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

11.3. საქართველოს ფარგლებში:

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

- 70.001)  ბათუმი და მიმდებარე ტერიტორია

2)  ფოთი და მიმდებარე ტერიტორია

3)  ქუთაისი და მიმდებარე ტერიტორია

4)  გორი და მიმდებარე ტერიტორია

5)  თელავი და მიმდებარე ტერიტორია

შენიშვნა: 11.3. ქვეთავით განსაზღვრული მომსახურების დაკვეთა წინასწარი შეთანხმებით.

- 1000.00

- 1000.00

- 700.00

- 450.00

- 450.00

 

12. სატვირთო ა/მ-დან გადმოტვირთვა ტვირთის/ფოსტის მიტანის შემდეგ:

12.1. ა/მ-დან გადმოტვირთვა:

- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

12.2. დამატებითი სამუშაოები:

1) სართულზე ატანა (ერთი სართული)

- 80.00

- 0.08- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2) ყუთების დაშლა, შესაფუთი მასალის გატანა და ა.შ.

- 30.00

- 0.03


- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 100.00

- 0.10

13. იჯარა (აეროპორტის ტერიტორიაზე):

სატვირთო ა/მანქანის, სატვირთულის ან ტრაქტორის იჯარა:

- იჯარის ნახევარი საათი

- 100.00

14. ტვირთის/ფოსტის შეფუთვა:

14.1. შეფუთვა ქაღალდით:

1)  35X35X40.სმ-მე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

14.2. შეფუთვა ცელოფნით:

- 3.00

- 3.40

- 4.20

- 5.30


1)..35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

5)  ევროპალეტი

14.3. მწებარე ლენტის შემოვლება:

- 2.20

- 2.80

- 3.60

- 5.50

- 14.00


1) .35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

14.4. კანტის შემოვლება (კაპრონის ლენტით):

- 2.50

- 3.10

- 3.90

- 6.00


1)  35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

5)  ევროპალეტი

14.5. მუყაოს ყუთის გამოყენებით:

- 1.90

- 2.50

- 3.30

- 5.00

- 10.00


1)  75X65X35 სმ-მდე

2)  100X80X80 სმ-მდე

14.6. ხის ყუთის გამოყენებით:

- 8.00

- 15.00


- წინასწარი შესათანხმებით

14.7. ერთი პალეტი:

- დიდი

- პატარა

14.8. დალუქვა:

- 35.00

- 25.00


- ერთი ლუქი

- 1.00

15. სამანიპულაციო ნიშნები და ტვირთის/ფოსტის მარკირება:

1) - ერთი სამანიპულაციო ნიშანი

- 0.80

2) - ერთი მარკირება

- 0.60

16. საავიაციო უშიშროების სამსახურის მომსახურება:

16.1. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (სტანდარტული მომსახურება):

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

16.2. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (დაჩქარებული მომსახურება):

- 14.00

- 0.28


- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

16.3. ჩამოსული (ტრანზიტული) ტვირთი/ფოსტა:

- 16.00

- 0.32


- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

16.4. ძვირფასი ტვირთის მომსახურება, (VAL)

- 6.00

- 0.12


- საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურებისას (ერთი ავიაზედდებული)

- 100.00

17. ტვირთის/ფოსტის სკანერში გატარება მეპატრონის ან/და საბაჟოს მოთხოვნით:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 5.00

- 0.10

18. სახიფათო და რადიოაქტიური ტვირთების მომსახურება:

1) - სახიფათო ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული)

2) - რადიოაქტიური ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული)

- 70.00

- 100.00

19. სატვირთო AWB ავიაზედდებულის მომზადება/კომპლექტაცია:

1) - სატვირთო MAWB-ს ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი

- 25.00

2) - სატვირთო HAWB-ს ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი

- 25.00

20. სახიფათო ტვირთის დეკლარაციის მომზადება ან/და შემოწმების ჩატარება:

1) - ერთი დეკლარაცია

- 120.00

2) - სახიფათო ტვირთის შეფუთვის შემოწმება და შესაბამისი დოკუმენტაციის დამუშავება

- 100.00

3) - უქმე დღეებში, სახიფათო ტვირთის შეფუთვის შემოწმებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის დამუშავებისათვის, +200 % გამოცხადებული ტარიფის განაკვეთზე.

21. ცოცხალი ცხოველების მომსახურება გაგზავნისას:

- ცოცხალი ცხოველების  გაგზავნისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, დამუშავება, შემოწმება (ერთი ავიაზედდებული)

- უქმე დღეებში, შესაბამისი დოკუმენტაციის დამუშავებისათვის +200 % გამოცხადებული ტარიფის განაკვეთზე.

- 150.00

22. Collect-ით (CC) (მიმღების ანგარიშსწორებით) ჩამოსული ტვირთის გადაზიდვის საკომისიო:

- 3%

23. ელექტრონული მომსახურება:

23.1. ელ-ფოსტა:

1) დოკუმენტაციის კომპლექტი, სკანირება და გადაგზავნა(ერთი AWB)

- 5.00

2) სკანირებული დოკუმენტაციის მიღება/დაბეჭდვა (ერთი გვერდი)

23.2. ფაქსი:

- 0.30


1) გაგზავნა საქართველოს ფარგლებში (ერთი გვერდი)

- 1.00

2) გაგზავნა საქართველოს ფარგლებს გარეთ (ერთი გვერდი)

- 2.00

3) მიღება (ერთი გვერდი)

23.3. ქსეროასლი:

- 0.25


1) ერთი გვერდი

- 0.25

24. სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის მომზადების ორგანიზება, მომსახურება:

1) საბროკერო მომსახურება აეროპორტის ფარგლებში

- 60.00

2) საბროკერო მომსახურება თბილისის ფარგლებში

- 100.00

3) საბროკერო შუამდგომლობა კონტროლის ზონაში

- 12.00

4) სატვირთო დეკლარაციის მომზადება.  ს.ს.დ.1

- 50.00

5) დეკლარაციის დამატებითი ფურცლების მომზადება ს.ს.დ. 2

- 15.00

6) დროებითი შენახვის გამარტივებული დეკლარაცია

- 10.00

7) სახმელეთო სატრანსპორტო ზედნადები (CMR)

- 30.00

8) ფარმაცევტული პროდუქციის აღნუსხვის ფორმის ორგანიზება

- 10.00

აღნიშნული ტარიფები არ შეიცავს დ.ღ.გ.-ს


დამატებითი პირობები:

- მძიმე ტვირთის კატეგორიას განეკუთვნება ტვირთი, რომლის ერთი ადგილის წონა აღემატება +150 კგ-ს.

- Collect-ით (CC) (მიმღების ანგარიშსწორებით) ჩამოსული ტვირთის გადაზიდვის ღირებულების ანაზღაურება: თუ ავიაკომპანიის საფინანსო სამსახურის ნაცვლად ანგარიშსწორება წარმოებს   "ლასარე"-ს საფინანსო სამსახურში.

-  სტანდარტული წესით მომსახურება ითვალისწინებს გასაგზავნი ტვირთის მიღებას ტერმინალში, 24 საათიანი შეზღუდვით ავიარეისის შესრულებამდე.

- დაჩქარებული წესით მომსახურება ითვალისწინებს გასაგზავნი ტვირთის მიღებას ტერმინალში, 24 საათიანი შეზღუდვის გარეშე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 საათით ადრე ავიარეისის შესრულებამდე.

- სამაცივრე ოთახში -200C-მდე შენახვის შემთხვევაში, წინასწარი მოთხოვნა უნდა დაფიქსირდეს წერილობით, ტერმინალის კანცელარიაში ან ელექტრონული ფოსტით მისამართებზე:  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს და  ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა არ აღემატება მოცულობით 37მ3 და ტვირთამწეობით 4000 კგ.-ს.