სატვირთო ტერმინალის მომსახურების ტარიფები - 2018 წლის 25 დეკემბრიდან

ყველა ტარიფი მოყვანილია ლარში

ექსპორტი/იმპორტი/ტრანზიტი

 

1. საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურება:

გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთი/ფოსტის მომსახურება თვითმფრინავთან, დოკუმენტაციის კონტროლი:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

- 12.00

- 0.24

2. საჰაერო ხომალდით ან /მანქანით გასაგზავნი/ჩამოსული მძიმე ტვირთის მომსახურება:

ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: 1 ადგილი +150 კგ.

- 0.03

3. სატვირთო-სატერმინალო მომსახურება:

3.1. საჰაერო ხომალდით ან /მანქანით გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთის/ფოსტის მომსახურება მიღება - გაცემისას:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

3.2. საჰაერო ხომალდით გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის მიღება დაჩქარებული წესით:

- 12.00

- 0.24

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გათვალისწინებული მომსახურება ემატება 3.1 პუნქტს

- 2.00

- 0.04

4. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: მიმღების მიერ ტერმინალიდან ხელბარგის მიღების შემთხვევაში. გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 3.1; 11.1; 17.3 პუნქტები.

- 15.00

- 0.30

5. ძვირფასი ტვირთის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

(ბანკების მიერ ბრონირებული მანქანებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში)

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 1; 3; 17.3 პუნქტები.

- 25.00

- 0.50

6. საფოსტო გზავნილების მომსახურება:

საფოსტო გადამზიდის მიერ ტემინალში განლაგებული საბაჟო ექსპერტიზის განყოფილებაში ამანათების/გზავნილების წარდგენისას:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 6.00

- 0.12

7. სასაწყობე ოპერაცია:

საბაჟო საწყობში სათანადო საბაჟო დეკლარაციით დასაწყობებული ტვირთის/ხელბარგის მომსახურება:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება დასაწყობებული ტვირთის ან მისი ნაწილის საყობიდან გატანისას.

- 7.00

- 0.14

8. შენახვა:

*) - ტვირთის შენახვის პირველ დღედ ითვლება ტვირთის მიღების დღე.

**) - ტვირთის მიღების დღედ ითვლება ჩამოსვლის ან გასაგზავნად შემოტანის დღე.

8.1. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული ტვირთის/ფოსტის დროებითი შენახვა:

1) პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2) მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 0.50

- 0.01

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.2. საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთის შენახვა:

- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- 4.00

- 0.08

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.3. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ძვირფასი ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 3.00

- 0.06

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.4. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული სახიფათო ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50.00

- 1.00

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.5. სატვირთო საწყობში საჰაერო ხომალდიდან მიღებული /გასაგზავნი რადიოაქტიური ნივთიერების (ტვირთის) შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 10.00

- 0.20

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.6. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთი, რომელიც საჭიროებს შენახვის განსაკუთრებულ (ტემპერატურულ) პირობებს:

1) +20C +80C ან -20C -80C (მაქსიმუმ -200C-მდე წინასწარი მოთხოვნის საფუძველზე) ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 25.00

- 0.50

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2) +150C +250C ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 15.00

- 0.30

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.7. გაფორმების სტადიაში მყოფი გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა, რომელიც საჭიროებს შენახვისათვის გარკვეულ პერიოდს (რეისის შესრულებამდე ან დაჯავშნის თარიღამდე):

- 12.00

- 0.24

- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ ზედდებულზე

- მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

8.8. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებულის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 5.00

- 0.08

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: ძირითადი MAWB- დაკომპლექტებამდე.

- 4.00

- 0.08

8.9. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგი:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.10. ტრანზიტული ტვირთი:

- 3.00

- 0.06

- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- მე-5 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- 0.01

- 0.08

9. გაფორმების კონტროლის ზონაში ერთი სატვირთო ავტომანქანის სადგომი:

- ერთი სატვირთო / ყოველი დღე-ღამე

- ერთი სატვირთო / მისაბმელით ყოველი დღე-ღამე

შენიშვნა: ლუქების გამოყენებით, საბაჟო კონტროლით ტვირთის გადაზიდვისათვის შემოსულ /მანქანებზე, ან ტვირთის სპეციფიკის გათვალისწინებით მიმღების /მანქანაში გადატვირთვის შემთხვევაში.

- 40.00

- 70.00

10. ჩამოსული ტვირთის მომსახურება - ადამიანის ნეშთი (1/200):

- უფასო

11. რეგისტრაცია:

11.1. საჰაერო ხომალდით ჩამოსული ტვირთი/ფოსტა:

- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

11.2. დატვირთული ავტომანქანა:

- 20.00

- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

11.3. / სატვირთო აგენტების გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა

- 20.00

- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

11.4. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებული:

- 25.00

- ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია

შენიშვნა: გასაგზავნი ძირითადი MAWB- დაკომპლექტების შემთხვევაში.

11.5. HAWB ავიაზედდებულით ტერმინალიდან ტვირთის მიღება:

- 20.00

- ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია

11.6. საბაჟო საწყობში დასაწყობებაზე განაცხადი:

- 15.00

- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

შენიშვნა: გამოიყენება ტვირთის პირველადი დასაწყობებისას.

- 12.00

12. ჩამოსული/გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის/ხელბარგის მიწოდება სატვირთო ავტოტრანსპორტით:

12.1. .თბილისისა და მის ფარგლებს გარეთ არაუმეტეს 20კმ:

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

12.2. აეროპორტის ტერიტორიაზე:

- 150.00

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

12.3. საქართველოს ფარგლებში:

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

- 80.00

1) ბათუმი და მიმდებარე ტერიტორია

2) ფოთი და მიმდებარე ტერიტორია

3) ქუთაისი და მიმდებარე ტერიტორია

4) გორი და მიმდებარე ტერიტორია

5) თელავი და მიმდებარე ტერიტორია

შენიშვნა: 12.3. ქვეთავით განსაზღვრული მომსახურების დაკვეთა წინასწარი შეთანხმებით.

- 1000.00

- 1000.00

- 700.00

- 450.00

- 450.00

13. სატვირთო /-დან გადმოტვირთვა ტვირთის/ფოსტის მიტანის შემდეგ:

13.1. /-დან გადმოტვირთვა:

- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

13.2. დამატებითი სამუშაოები:

1) სართულზე ატანა (ერთი სართული)

- 80.00

- 0.08

- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2)
ყუთების დაშლა, შესაფუთი მასალის გატანა და ..

- 30.00

- 0.03

- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 100.00

- 0.10

14. იჯარა (აეროპორტის ტერიტორიაზე):

14.1. სატვირთო /მანქანის, სატვირთულის ან ტრაქტორის იჯარა:

- იჯარის ერთ საათი

14.2. მსუბუქი /მანქანის მიკროავტობუსის იჯარა:

- 120.00

- იჯარის ერთ საათი

15. ტვირთის/ფოსტის შეფუთვა:

15.1. შეფუთვა ქაღალდით:

- 70.00

1)  35X35X40.სმ-მე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

15.2. შეფუთვა ცელოფნით:

- 3.00

- 3.40

- 4.20

- 5.30

1) 35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

5) ევროპალეტი

15.3. მწებარე ლენტის შემოვლება:

- 2.20

- 2.80

- 3.60

- 5.50

- 14.00

1) .35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

15.4. კანტის შემოვლება (კაპრონის ლენტით):

- 2.50

- 3.10

- 3.90

- 6.00

1)  35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

5) ევროპალეტი

15.5. მუყაოს ყუთის გამოყენებით:

- 1.90

- 2.50

- 3.30

- 5.00

- 10.00

1)  75X65X35 სმ-მდე

2)  100X80X80 სმ-მდე

15.6. ხის ყუთის გამოყენებით:

- 8.00

- 15.00

- წინასწარი შესათანხმებით

15.7. ერთი პალეტი:

- დიდი

- პატარა

15.8. დალუქვა:

- 35.00

- 25.00

- ერთი ლუქი

შენიშვნა: გამოიყენება ტვირთის ან ა/მანქანის საბარგო განყოფილების საბაჟო პროცედურებისთვის, დასალუქად.

- 2.00

16. სამანიპულაციო ნიშნები და ტვირთის/ფოსტის მარკირება:

1) - ერთი სამანიპულაციო ნიშანი

- 0.80

2) - ერთი მარკირება

- 0.60

17. საავიაციო უშიშროების სამსახურის მომსახურება:

17.1. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (სტანდარტული მომსახურება):

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

17.2. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (დაჩქარებული მომსახურება):

- 14.00

- 0.28

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

17.3. ჩამოსული (ტრანზიტული) ტვირთი/ფოსტა:

- 16.00

- 0.32

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

17.4. ძვირფასი ტვირთის მომსახურება, (VAL)

- 6.00

- 0.12

- საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურებისას (ერთი ავიაზედდებული)

- 100.00

18. ტვირთის/ფოსტის/ხელბარგის სკანერში გატარება მეპატრონის ან/და საბაჟოს მოთხოვნით:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 5.00

- 0.10

19. სახიფათო და რადიოაქტიური ტვირთების მომსახურება:

1) - სახიფათო ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული)

2) - რადიოაქტიური ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული)

- 70.00

- 100.00

20. სატვირთო AWB ავიაზედდებულის მომზადება/კომპლექტაცია:

1) - სატვირთო MAWB- ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი

- 25.00

2) - სატვირთო HAWB- ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი

- 25.00

21. სახიფათო ტვირთის დეკლარაციის მომზადება ან/და შემოწმების ჩატარება:

1) - ერთი დეკლარაცია

- 120.00

2) - სახიფათო ტვირთის შეფუთვის შემოწმება და შესაბამისი დოკუმენტაციის დამუშავება

- 100.00

22. ცოცხალი ცხოველების მომსახურება გაგზავნისას:

- ცოცხალი ცხოველების გაგზავნისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, დამუშავება, შემოწმება (ერთი ავიაზედდებული)

- 150.00

23. Collect-ით (CC) (მიმღების ანგარიშსწორებით) ჩამოსული ტვირთის გადაზიდვის საკომისიო:

- 3%

24. ელექტრონული მომსახურება:

24.1. ელ-ფოსტა:

1) დოკუმენტაციის კომპლექტი, სკანირება და გადაგზავნა(ერთი AWB)

- 3.00

2) სკანირებული დოკუმენტაციის მიღება/დაბეჭდვა (ერთი გვერდი)

24.2. ქსეროასლი:

- 0.30

- ერთი გვერდი

- 0.25

25. სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის მომზადების ორგანიზება, მომსახურება:

1) საბროკერო მომსახურება აეროპორტის ფარგლებში

- 60.00

2) საბროკერო მომსახურება თბილისის ფარგლებში

- 100.00

3) საბროკერო შუამდგომლობა კონტროლის ზონაში

- 12.00

4) სატვირთო დეკლარაციის მომზადება. ...1

- 50.00

5) დეკლარაციის დამატებითი ფურცლების მომზადება ... 2

- 15.00

6) დროებითი შენახვის გამარტივებული დეკლარაცია

- 10.00

7) სახმელეთო სატრანსპორტო ზედნადები (CMR)

- 30.00

8) ფარმაცევტული პროდუქციის აღნუსხვის ფორმის ორგანიზება

- 10.00

აღნიშნული ტარიფები არ შეიცავს ...-

დამატებითი პირობები:

მძიმე ტვირთის კატეგორიას განეკუთვნება ტვირთი, რომლის ერთი ადგილის წონა აღემატება +150 კგ-.

Collect-ით (CC) (მიმღების ანგარიშსწორებით) ჩამოსული ტვირთის გადაზიდვის ღირებულების ანაზღაურება: თუ ავიაკომპანიის საფინანსო სამსახურის ნაცვლად ანგარიშსწორება წარმოებს "ლასარე"- საფინანსო სამსახურში.

სტანდარტული წესით მომსახურება ითვალისწინებს გასაგზავნი ტვირთის მიღებას ტერმინალში, 24 საათიანი შეზღუდვით ავიარეისის შესრულებამდე.დაჩქარებული წესით მომსახურება ითვალისწინებს გასაგზავნი ტვირთის მიღებას ტერმინალში, 24 საათიანი შეზღუდვის გარეშე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 საათით ადრე ავიარეისის შესრულებამდე.

სამაცივრე ოთახში -200C-მდე შენახვის შემთხვევაში, წინასწარი მოთხოვნა, მინიმუმ 24 საათით ადრე უნდა დაფიქსირდეს წერილობით, ტერმინალის კანცელარიაში ან ელექტრონული ფოსტით მისამართებზე:   ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს და ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ერთი სატვირთო ავტომანქანა არ აღემატება მოცულობით 373 და ტვირთამწეობით 4000 კგ.-.

საჰაერო ხომალდიდან მიღებულ ტვირთს, რომელიც ტვირთის სპეციფიკიდან გამომდინარე არ იქნება შენახული სატვირთო საწყობში და პირდაპირ გადაიტვირთება მიმღების /მანქანაში, არ ერიცხება შენახვის გადასახადი.


1. საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურება:

გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთი/ფოსტის მომსახურება თვითმფრინავთან, დოკუმენტაციის კონტროლი:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

- 12.00

- 0.242. საჰაერო ხომალდით ან /მანქანით გასაგზავნი/ჩამოსული მძიმე ტვირთის მომსახურება:

ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: 1 ადგილი +150 კგ.

- 0.033. სატვირთო-სატერმინალო მომსახურება:

3.1. საჰაერო ხომალდით ან /მანქანით გასაგზავნი/ჩამოსული ტვირთის/ფოსტის მომსახურება მიღება - გაცემისას:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება გადამზიდ ავიაკომპანიასთან შეთანხმებით.

3.2. საჰაერო ხომალდით გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის მიღება დაჩქარებული წესით:

- 12.00

- 0.24

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გათვალისწინებული მომსახურება ემატება 3.1 პუნქტს

- 2.00

- 0.044. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: მიმღების მიერ ტერმინალიდან ხელბარგის მიღების შემთხვევაში. გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 3.1; 11.1; 17.3 პუნქტები.

- 15.00

- 0.305. ძვირფასი ტვირთის გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურება:

(
ბანკების მიერ ბრონირებული მანქანებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში)

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გაერთიანებული (All in one) სატერმინალო მომსახურებაში გათვალისწინებულია მომსახურების 1; 3; 17.3 პუნქტები.

- 25.00

- 0.506. საფოსტო გზავნილების მომსახურება:

საფოსტო გადამზიდის მიერ ტემინალში განლაგებული საბაჟო ექსპერტიზის განყოფილებაში ამანათების/გზავნილების წარდგენისას:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 6.00

- 0.12

7. სასაწყობე ოპერაცია:

საბაჟო საწყობში სათანადო საბაჟო დეკლარაციით დასაწყობებული ტვირთის/ხელბარგის მომსახურება:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: გამოიყენება დასაწყობებული ტვირთის ან მისი ნაწილის საყობიდან გატანისას.

- 7.00

- 0.14

8. შენახვა:

*) - ტვირთის შენახვის პირველ დღედ ითვლება ტვირთის მიღების დღე.

**) - ტვირთის მიღების დღედ ითვლება ჩამოსვლის ან გასაგზავნად შემოტანის დღე.

8.1. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული ტვირთის/ფოსტის დროებითი შენახვა:

1) პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2) მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 0.50

- 0.01- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.2. საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთის შენახვა:

- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- 4.00

- 0.08

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: სპეციალური პირობით შენახვის შემთხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი პირობისთვის განსაზღვრული შენახვის გადასახადი.

8.3. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ძვირფასი ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 3.00

- 0.06

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.4. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული სახიფათო ტვირთის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50.00

- 1.00

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.5. სატვირთო საწყობში საჰაერო ხომალდიდან მიღებული /გასაგზავნი რადიოაქტიური ნივთიერების (ტვირთის) შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 10.00

- 0.20

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.6. საჰაერო ხომალდიდან მიღებული/გასაგზავნი ან საბაჟო საწყობში დასაწყობებული ტვირთი, რომელიც საჭიროებს შენახვის განსაკუთრებულ (ტემპერატურულ) პირობებს:

1) +20C +80C ან -20C -80C (მაქსიმუმ -200C-მდე წინასწარი მოთხოვნის საფუძველზე) ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 25.00

- 0.50

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2) +150C +250C ტემპერატურული რეჟიმი, პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 15.00

- 0.30

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.7. გაფორმების სტადიაში მყოფი გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა, რომელიც საჭიროებს შენახვისათვის გარკვეულ პერიოდს (რეისის შესრულებამდე ან დაჯავშნის თარიღამდე):

- 12.00

- 0.24- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ ზედდებულზე

- მე-3 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

8.8. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებულის შენახვა:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 5.00

- 0.08

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

შენიშვნა: ძირითადი MAWB- დაკომპლექტებამდე.

- 4.00

- 0.088.9. დეკლარირებას დაქვემდებარებული ხელბარგი:

პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

8.10. ტრანზიტული ტვირთი:

- 3.00

- 0.06- პირველი დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- მე-5 დღიდან, დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 1კგ-ზე

- 0.01

- 0.08

9. გაფორმების კონტროლის ზონაში ერთი სატვირთო ავტომანქანის სადგომი:

- ერთი სატვირთო / ყოველი დღე-ღამე

- ერთი სატვირთო / მისაბმელით ყოველი დღე-ღამე

შენიშვნა: ლუქების გამოყენებით, საბაჟო კონტროლით ტვირთის გადაზიდვისათვის შემოსულ /მანქანებზე, ან ტვირთის სპეციფიკის გათვალისწინებით მიმღების /მანქანაში გადატვირთვის შემთხვევაში.

- 40.00

- 70.0010. ჩამოსული ტვირთის მომსახურება - ადამიანის ნეშთი (1/200):

- უფასო

11. რეგისტრაცია:

11.1. საჰაერო ხომალდით ჩამოსული ტვირთი/ფოსტა:

- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

11.2. დატვირთული ავტომანქანა:

- 20.00- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

11.3. / სატვირთო აგენტების გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა

- 20.00- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

11.4. გასაგზავნად შემოტანილი HAWB ავიაზედდებული:

- 25.00- ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია

შენიშვნა: გასაგზავნი ძირითადი MAWB- დაკომპლექტების შემთხვევაში.

11.5. HAWB ავიაზედდებულით ტერმინალიდან ტვირთის მიღება:

- 20.00

- ერთი ავიაზედდებულის რეგისტრაცია

11.6. საბაჟო საწყობში დასაწყობებაზე განაცხადი:

- 15.00

- ერთი კომპლექტი დოკუმენტაციის რეგისტრაცია

შენიშვნა: გამოიყენება ტვირთის პირველადი დასაწყობებისას.

- 12.00

12. ჩამოსული/გასაგზავნი ტვირთის/ფოსტის/ხელბარგის მიწოდება სატვირთო ავტოტრანსპორტით:

12.1. .თბილისისა და მის ფარგლებს გარეთ არაუმეტეს 20კმ:

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

12.2. აეროპორტის ტერიტორიაზე:

- 150.00- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

12.3. საქართველოს ფარგლებში:

- ერთი სატვირთო ავტომანქანა

- 80.00

1) ბათუმი და მიმდებარე ტერიტორია

2) ფოთი და მიმდებარე ტერიტორია

3) ქუთაისი და მიმდებარე ტერიტორია

4) გორი და მიმდებარე ტერიტორია

5) თელავი და მიმდებარე ტერიტორია

შენიშვნა: 12.3. ქვეთავით განსაზღვრული მომსახურების დაკვეთა წინასწარი შეთანხმებით.

- 1000.00

- 1000.00

- 700.00

- 450.00

- 450.00

13. სატვირთო /-დან გადმოტვირთვა ტვირთის/ფოსტის მიტანის შემდეგ:

13.1. /-დან გადმოტვირთვა:

- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

13.2. დამატებითი სამუშაოები:

1) სართულზე ატანა (ერთი სართული)

- 80.00

- 0.08

- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

2)
ყუთების დაშლა, შესაფუთი მასალის გატანა და ..

- 30.00

- 0.03- 1000 კგ-მდე

- 1000 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 100.00

- 0.10

14. იჯარა (აეროპორტის ტერიტორიაზე):

14.1. სატვირთო /მანქანის, სატვირთულის ან ტრაქტორის იჯარა:

- იჯარის ერთ საათი

14.2. მსუბუქი /მანქანის მიკროავტობუსის იჯარა:

- 120.00

- იჯარის ერთ საათი

15. ტვირთის/ფოსტის შეფუთვა:

15.1. შეფუთვა ქაღალდით:

- 70.00

1)  35X35X40.სმ-მე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

15.2. შეფუთვა ცელოფნით:

- 3.00

- 3.40

- 4.20

- 5.301) 35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

5) ევროპალეტი

15.3. მწებარე ლენტის შემოვლება:

- 2.20

- 2.80

- 3.60

- 5.50

- 14.001) .35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

15.4. კანტის შემოვლება (კაპრონის ლენტით):

- 2.50

- 3.10

- 3.90

- 6.001)  35X35X40 სმ-მდე

2)  75X65X35 სმ-მდე

3)  100X80X80 სმ-მდე

4)  100X80X80 სმ-ის ზევით

5) ევროპალეტი

15.5. მუყაოს ყუთის გამოყენებით:

- 1.90

- 2.50

- 3.30

- 5.00

- 10.001)  75X65X35 სმ-მდე

2)  100X80X80 სმ-მდე

15.6. ხის ყუთის გამოყენებით:

- 8.00

- 15.00- წინასწარი შესათანხმებით

15.7. ერთი პალეტი:

- დიდი

- პატარა

15.8. დალუქვა:

- 35.00

- 25.00- ერთი ლუქი

შენიშვნა: გამოიყენება ტვირთის ან ა/მანქანის საბარგო განყოფილების საბაჟო პროცედურებისთვის, დასალუქად.

- 2.00

16. სამანიპულაციო ნიშნები და ტვირთის/ფოსტის მარკირება:

1) - ერთი სამანიპულაციო ნიშანი

- 0.80

2) - ერთი მარკირება

- 0.60

17. საავიაციო უშიშროების სამსახურის მომსახურება:

17.1. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (სტანდარტული მომსახურება):

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

17.2. გასაგზავნი ტვირთი/ფოსტა (დაჩქარებული მომსახურება):

- 14.00

- 0.28- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

17.3. ჩამოსული (ტრანზიტული) ტვირთი/ფოსტა:

- 16.00

- 0.32- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

17.4. ძვირფასი ტვირთის მომსახურება, (VAL)

- 6.00

- 0.12- საჰაერო ხომალდის სახმელეთო სატვირთო მომსახურებისას (ერთი ავიაზედდებული)

- 100.00

18. ტვირთის/ფოსტის/ხელბარგის სკანერში გატარება მეპატრონის ან/და საბაჟოს მოთხოვნით:

- 50 კგ-მდე

- 50 კგ-დან ყოველ 1კგ-ზე

- 5.00

- 0.10

19. სახიფათო და რადიოაქტიური ტვირთების მომსახურება:

1) - სახიფათო ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული)

2) - რადიოაქტიური ტვირთის მომსახურება (ერთი ავიაზედდებული)

- 70.00

- 100.00

20. სატვირთო AWB ავიაზედდებულის მომზადება/კომპლექტაცია:

1) - სატვირთო MAWB- ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი

- 25.00

2) - სატვირთო HAWB- ავიაზედდებულის ერთი კომპლექტი

- 25.00

21. სახიფათო ტვირთის დეკლარაციის მომზადება ან/და შემოწმების ჩატარება:

1) - ერთი დეკლარაცია

- 120.00

2) - სახიფათო ტვირთის შეფუთვის შემოწმება და შესაბამისი დოკუმენტაციის დამუშავება

- 100.00

3) - უქმე დღეებში, სახიფათო ტვირთის შეფუთვის შემოწმებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის დამუშავებისათვის, +200 % გამოცხადებული ტარიფის განაკვეთზე.

22. ცოცხალი ცხოველების მომსახურება გაგზავნისას:

- ცოცხალი ცხოველების გაგზავნისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, დამუშავება, შემოწმება (ერთი ავიაზედდებული)

- უქმე დღეებში, შესაბამისი დოკუმენტაციის დამუშავებისათვის +200 % გამოცხადებული ტარიფის განაკვეთზე.

- 150.00

23. Collect-ით (CC) (მიმღების ანგარიშსწორებით) ჩამოსული ტვირთის გადაზიდვის საკომისიო:

- 3%

24. ელექტრონული მომსახურება:

24.1. ელ-ფოსტა:

1) დოკუმენტაციის კომპლექტი, სკანირება და გადაგზავნა(ერთი AWB)

- 3.00

2) სკანირებული დოკუმენტაციის მიღება/დაბეჭდვა (ერთი გვერდი)

24.2. ქსეროასლი:

- 0.30

1) ერთი გვერდი

- 0.25

25. სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის მომზადების ორგანიზება, მომსახურება:

1) საბროკერო მომსახურება აეროპორტის ფარგლებში

- 60.00

2) საბროკერო მომსახურება თბილისის ფარგლებში

- 100.00

3) საბროკერო შუამდგომლობა კონტროლის ზონაში

- 12.00

4) სატვირთო დეკლარაციის მომზადება. ...1

- 50.00

5) დეკლარაციის დამატებითი ფურცლების მომზადება ... 2

- 15.00

6) დროებითი შენახვის გამარტივებული დეკლარაცია

- 10.00

7) სახმელეთო სატრანსპორტო ზედნადები (CMR)

- 30.00

8) ფარმაცევტული პროდუქციის აღნუსხვის ფორმის ორგანიზება

- 10.00